ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Appingedam
Scharreweersterweg 80
9902 CK Appingedam
06-58835446
info@baptisten-appingedam.nl
RSIN-nummer: 824266055
KvK-nummer: 76453502


Doelstelling Baptistengemeente Appingedam

1. De naam van de gemeente.
Baptistengemeente Appingedam, Vastgelegd in de statuten van 24 juni 2008
De Baptistengemeente Appingedam maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als
kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als
zodanig erkend door het Nederlands recht.


Grondslag van de gemeente:

 • De gemeente gelooft dat de gehele Heilige Schrift, vanaf Genesis tot en met de Openbaring van Jezus Christus, het onfeilbaar door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, de enige regel voor haar geloof en wandel;
 • De gemeente gelooft dat God de schepper is van alle dingen en dat alles zijn bestaan heeft in Hem;De gemeente gelooft in de zondeval van onze voorouders Adam en Eva in het Paradijs;
 • De gemeente gelooft in Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God en de Zoon des mensen;
 • De gemeente gelooft in het plaats bekledend lijden en sterven van Christus, Zijn lichamelijke Opstanding en Hemelvaart en Zijn zitten ter rechterhand Gods, met alle macht bekleed in de hemel en op de aarde;
 • De gemeente gelooft in de Drie-enige God, die drie ‘zijnswijzen’ heeft; Hij bestaat in de drie Personen, wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden;
 • De gemeente gelooft in de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die leeft en regeert in eeuwigheid;
 • De gemeente gelooft in de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de heiligmaking; dit betekent dat elke gelovige zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, en zich door Woord en Geest moet laten vormen naar het beeld van Jezus Christus;
 • De gemeente gelooft in de verwachting van de wederkomst van Christus en in de vereniging van alle reeds ontslapen en nog levende gelovigen met Hem;
 • De gemeente gelooft in het komende Koningschap van Christus hier op aarde;
 • De gemeente gelooft in de opstanding,
 1. ten eerste van de lichamen van de opgestane gelovigen tot de eeuwige zaligheid (Openb. 20:6);
 2. ten tweede van de overige doden (Openb. 20:5) ten einde hun eindoordeel te vernemen voor de grote witte troon (Openb. 20 : 11 - 15), of tot het eeuwig oordeel;
 • De gemeente gelooft dat de verlossing welke er is in Christus geen erfelijke of sacramentele aangelegenheid is;
 • De gemeente gelooft dat alle oprecht gelovigen in de Here Jezus Christus geroepen zijn:
 1. De Here Jezus Christus te belijden;
 2. Zich te laten dopen op de belijdenis van hun geloof;
 3. Zich openlijk met de gemeente, welke het Lichaam van Christus is en de tempel van de Heilig Geest te verenigen;
 4. Zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente;
 5. Zich te onderwerpen aan de ordeningen welke het Hoofd der Gemeente gegeven heeft;
 • De gemeente gelooft dat de twee door de Here Jezus Christus gegeven instellingen, Doop en Avondmaal, zijn voor allen die oprecht belijden het eigendom van Christus en leden van de gemeente te zijn.
 • De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die in de Bijbel aan ons is gegeven. Op grond daarvan belijdt ze dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, haar Fundament en Hoofd is (1 Cor. 3:10 en Efe. 1:22)

2. Doel van de gemeente:
Overeenkomstig de opdracht en het grote gebod van de Here Jezus Christus en de opdrachten in het
Nieuwe Testament, is het doel van de gemeente mensen te bereiken:

 1. Zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen;
 2. Hem liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, de gemeente;
 3. Dienstbaar zijn aan allen, in het bijzonder aan de geloofsgenoten;
 4. Groeien in levensheiliging waardoor ze meer op Jezus Christus gaan lijken;
 5. Leven overeenkomstig Gods plan voor hen persoonlijk, de gemeente en de wereld.
 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Onze gemeente is er om mensen te bereiken, zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen, Hem liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, waar ze zorgen voor anderen en groeien in hun geloof, waardoor ze op Jezus Christus gaan lijken en hun plek ontdekken in Gods plan.


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie-ABC

Zie:

https://www.unie-abc.nl/images/gemeenten/Werkgeverschap/SALARISBRIEF_2024.pdf

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


Actueel verslag van activiteiten

2023 – wederom een jaar van veranderingen.
Na een weekend van vasten en bidden hebben we ons klaargemaakt voor de verhuizing naar ons eigen gebouw, het Open Venster. We hebben veel opties bekeken maar dit was de enige mogelijkheid die overbleef. We hebben met man en macht boven kinderwerkzalen ingericht in het kantoor van het GSP. Dat kantoor is naar beneden verhuisd, naar de ruimte achter de grote zaal.
Per 1 februari zijn we daadwerkelijk verhuisd. Het was te krap, dat bleek direct. In Mei is daarom de tussenwand in de kerkzaal verwijderd en het aantal stoelen is uitgebreid. Uiteindelijk kunnen er ruim 200 stoelen staan in de kerkzaal wat de eerste knelpunten weghaalde. Er blijven knelpunten: er is te weinig ruimte voor het kinderwerk, er is te weinig ruimte voor het koffiedrinken na de dienst, er is geen kantoor meer voor het GSP, er is geen ruimte voor opslag… We zijn blij met ons gebouw en we zijn blijven bidden en zoeken naar oplossingen.
Leiderschap:
Fabian Jacobs is begonnen als Taakveldcoördinator voor taakveld F (Familie). Na enkele maanden bleek dat hij daar niet op zijn plek zat en heeft hij zijn eerdere functie als jeugdleider weer op zich genomen.
Jisca Noordhuis is begonnen als taakveldcoördinator B (Betrokkenheid). Vanwege haar gezondheid heeft ze een deel van deze taken (tijdelijk) los moeten laten.
Geert Jan Schenkel heeft aangegeven dat hij als OBD (Oudste Bijzondere Dienst) zijn diensten aanbiedt aan de raad. Hij kan de gemeente waar nodig vertegenwoordigen en hij kan bij gesprekken en bezoeken aanschuiven.
Onder leiding van Geert Jan zijn we begonnen om de banden met Baptisten Gemeente Delfzijl (die in de loop van de jaren wat losser waren geworden) weer wat aan te halen.
Het seizoen 2023-2024 heeft als thema meegekregen: “U bent het zout van de aarde.” (Mattheus 5:13)
De oudstenraad is dit jaar niet veranderd. Er is een traject ingezet om één of twee nieuwe oudsten te vinden.
Met de oudsten hebben we in november een retraite dag gehad, waarin we onder leiding van Joël Boertjens een nieuwe start hebben gemaakt met de doordenking van het vraagstuk rondom LHBT+ wat sinds corona was blijven liggen.
De kerstnachtdienst is gevierd (zoals inmiddels een traditie is) samen met de NGK en de PKN.


Financiele verantwoording